Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Смiян О.С.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.04.2018

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Агрокомбiнат "Калита"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00857290

4. Місцезнаходження

Київська, Броварський, 07420, смт Калита, вул. Червоноармійська, 14

5. Міжміський код, телефон та факс

(04594) 68-500 (04594) 68-500

6. Електронна поштова адреса

a.smiyan@akkalita.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2018

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 81

 

27.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.akkalita.com.ua

в мережі Інтернет

26.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки
Пiдприємство не належить до категорiї пiдприємств, яким необхiдно подавати звiт рейтингового агенства. Облiгацiї Пiдприємство у 2017 роцi не випускало та не придбавало.Гарантiї третьої особи по випуску боргових цiнних паперiв у 2017 роцi не виникало та не надавалось. Станом на 31.12.2017 року Пiдприємство не має в управлiннi недержавних пенсiйних фондiв. Викуп власних акцiй протягом 2017 року не вiдбувався. Додаткового випуску (емiсiї) у 2017 роцi не вiдбувалось. Реорганiзацiя Пiдприємства у 2017 роцi не вiдбувалась (вт.ч.) не планується.Протягом 2017 року Пiдприємство не здiйснювало операцiї з iпотечними облiгацiями. Вперше сформувало фiнансову звiтнiсть за Мiжнародними стандартами починаючи з 2017 року.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Агрокомбiнат "Калита"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

0

3. Дата проведення державної реєстрації

06.04.2000

4. Територія (область)

Київська

5. Статутний капітал (грн)

43032000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

99

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

01.46 Розведення свиней

01.11 Вирощування зернових культур (крiм рису) , бобових культур i насiння олiйних культур ,

01.19 Вирощування iнших однорiчних i дворiчних культур;

10. Органи управління підприємства

Наглядова рада Правлiння

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Укрексiмбанк"

2) МФО банку

322313

3) поточний рахунок

26004000035335

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "Укрексiмбанк"

5) МФО банку

322313

6) поточний рахунок

26004000035335

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Лiцензiя «Ветеринарна практика»

581419

16.01.2012

Головним управлiнням ветеринарної медицини в Київськiй областi

Необмежена

Опис

Дана Лiцензiя є безстроковою, тому її непотрiбно продовжувати, а тiльки необхiдно виконувати лiцензiйнi умови.

 

геологiчне вивчення, у т.ч. дослiдно-промислова розробка

4611

05.12.2014

Державна служба геологiї та надр України

05.12.2019

Опис

В залежностi вiд вимог законодавства України та наявностi свиней. Станом на сьогоднi дана лiцензiя пiдприємству не є необхiдною.

 

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами

3221255500-8

13.07.2015

Київська обласна державна адмiнiстрацiя

13.07.2025

Опис

В залежностi вiд наявностi основного виду дiяльностi -Код КВЕД 01.46 Розведення свиней ;
якщо не буде вiдгодiвлi свиней то дозвiл не потрiбний. Основним визначальним фактором щодо наявностi свинарства є позицiя держави щодо профiлактики африканської чуми свиней та пiдтримка нацiонального виробника.

 

забiр води

250/КВ/49д-18

27.02.2018

Державне агенство водних ресурсiв України

27.02.2023

Опис

Даний дозвiл пiдлягає отриманню на новий термiн для виконання вимог чинного законодавства

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фонд державного майна України

0032945

01601Україна м. Київ Генерала Алмазова, 18/9

0.00

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Агродiм Лiдер"

38778762

03150Україна м. Київ Велика Василькiвська, будинок 72

99.207322

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

фiзичнi особи в кiлькостi 115 чоловiк

0.792678

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Голова Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сарана Тарас Анатолiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1983

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Публiчне акцiонерне товариство "Агрокомбiнат "Калита", начальник юридичного вiддiлу.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.12.2015 до 21.11.2017 р.

9) Опис

Повноваження та обовязки посадової особи визначається Статутом. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, - 51154, 75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Звiльнено з 21.11. 2017 р. за власним бажанням. Загальний стаж роботи 12 рокiв, перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв - Броварська мiська рада Комунальне пiдприємство "Бровари-землеустрiй" -юрисконсульт, головний юрисконсульт; ПАТ "Агрокомбiнат "Калита" - начальник юридичного вiддiлу та Голова Правлiння ПАТ "Агрокомбiнат "Калита"

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Смiян Олександр Станiславович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Група рiтейлу України" - директор департаменту департаменту продажiв керуючої компанiї.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.11.2017 безстроково

9) Опис

Повноваження та обовязки посадової особи визначається Статутом. Винагорода, в тому числi у натуральнiй форм за вiдпрацьований перiод в 2017 р. -5234,45 грн. Прийнятий у звязку iз звiльненням попереднього Голови Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 12 рокiв. Протягом останнiх пять рокiв обiймав наступнi посади: ТОВ "Адвентiс" - директор, керуючий магазином м. Київ; ПАТ "Агрокомбiнат "Калита" -Голова Правлiння;Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Група рiтейлу України" - керуючий магазином адмiнiстрацiї магазину м. Київ; ТОВ "Ф.К.С." - керуючий магазином адмiнiстрацiї магазину м. Київ, пр. Ак Глушкова, 13-Б;Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Група рiтейлу України" - директор департаменту департаменту продажiв керуючої компанiї. Не є акцiонером Товариства.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член (Голова Наглядової ради)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Смiян Олександр Станiславович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Група рiтейлу України" - керуючий магазином адмiнiстрацiї магазину м. Київ;

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2017 до 21.11.2017 р.

9) Опис

Повноваження та обовязки посадової особи визначається Статутом. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не виплачувалася. Прийнятий у звязку iз припиненням повноважень попереднiх Членiв Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 12 рокiв. Протягом останнiх пять рокiв обiймав наступнi посади: ТОВ "Адвентiс" - директор, керуючий магазином м. Київ; ПАТ "Агрокомбiнат "Калита" -Голова Правлiння;Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Група рiтейлу України" - керуючий магазином адмiнiстрацiї магазину м. Київ; ТОВ "Ф.К.С." - керуючий магазином адмiнiстрацiї магазину м. Київ, пр. Ак Глушкова, 13-Б;Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Група рiтейлу України" - директор департаменту департаменту продажiв керуючої компанiї.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Павлiченко Сергiй Олександрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1985

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник охорони ПАТ "Агрокомбiнат "Калита"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2017 безстроково

9) Опис

Повноваження та обовязки посадової особи - Павлiченка Сергiя Олександровича, визначається Статутом. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не виплачувалася. Прийнятий у звязку iз припиненням повноважень попереднiх Членiв Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 10 рокiв. Протягом останнiх пять рокiв обiймав наступнi посади: безробiтний, ПАТ "Агрокомбiнат "Калита" - старший охоронник, заступника начальника служби охорони , начальник охорони . Не є акцiонером Т овариства.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Форостенко Таїса Андрiївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1972

5) освіта**

Вища неповна

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник вiддiлу кадрiв ПАТ "Агрокомбiнат "Калита"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2017 безстроково

9) Опис

Повноваження та обовязки посадової особи - Форостенко Таїси Андрiївни, визначається Статутом. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не виплачувалася. Прийнятий у звязку iз припиненням повноважень попереднiх Членiв Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 26 рокiв. Протягом останнiх пяти рокiв обiймала посади: 26.05.2008 р. - офiс -менеджер ВАТ "КЕЗКП".01.09.2008 р. переведена на посаду начальника вiддiлу кадрiв.24.01.11 р. посаду змiнено на " старшого iнспектора з кадрiв" до 31.12.2013 р. з 01.01.2014 р. переведена до ПАТ "Агрокомбiнат "Калита" на посаду начальника вiддiлу кадрiв, де й працює на сьогоднiшнiй день. . Не є акцiонером Т овариства.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лоскутов Вiталiй Геннадiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1989

5) освіта**

Вища неповна

6) стаж роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Агрокомбiнат "Калита" - системний адмiнiстратор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2017 безстроково

9) Опис

Повноваження та обовязки посадової особи - Лоскутова Вiталiя Геннадiйовича, визначається Статутом. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не виплачувалася. Прийнятий у звязку iз припиненням повноважень попереднiх Членiв Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 9 рокiв. Протягом останнiх пяти рокiв обiймав посади: ВАТ "КЕЗКП"- адмiнiстратор системний; ПАТ "Агрокомбiнат "Калита"-системний адмiнiстратор. Не є акцiонером Т овариства.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

ЧленНаглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Курманаєв Андрiй Ленарович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1970

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор в Обществе с ограниченной ответственностью «Специализированное охотничье предприятие «Максим».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2017 безстроково

9) Опис

Повноваження та обовязки посадової особи - Курманаєв Андрiй Ленарович , визначається Статутом. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не виплачувалася. Прийнятий у звязку iз припиненням повноважень попереднiх Членiв Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 8 рокiв. Протягом останнiх пяти рокiв обiймав посади: Директор в Обществе с ограниченной ответственностью «Специализированное охотничье предприятие «Максим». Не є акцiонером Т овариства.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шкрабацький Вiктор Петрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Агрокомбiнат "Калита" -головний iнженер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.08.2013 безстроково

9) Опис

Повноваження та обовязки посадової особи - Шкрабацький Вiктор Петрович, визначається Статутом. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не виплачувалася. Прийнятий у звязку iз припиненням повноважень попереднiх Членiв Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 41 рокiв. Протягом останнiх пяти рокiв обiймав посади: ПАТ "Агрокомбiнат "Калита"-головний iнженер.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Суворов Євгенiй Володимирович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Агрокомбiнат "Калита" -Комерцiйний директор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.08.2013 безстроково

9) Опис

Повноваження та обовязки посадової особи - Суворова Євгенiя Володимировича, визначається Статутом. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi за 2017 р. не виплачувалася. Прийнятий у звязку iз припиненням повноважень попереднiх Членiв Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 22 роки. Протягом останнiх пяти рокiв обiймав посади: ПАТ "Агрокомбiнат "Калита"-комерцiйний директор.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гнiдий Петро Iгорович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1979

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Агрокомбiнат "Калита"- заступник директора.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.08.2013 безстроково

9) Опис

Повноваження та обовязки посадової особи - Гнiдого Петра Iгоровича, визначається Статутом. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi за 2017 р. не виплачувалася. Прийнятий у звязку iз припиненням повноважень попереднiх Членiв Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 15 рокiв. Протягом останнiх пяти рокiв обiймав посади: ПАТ "Агрокомбiнат "Калита"- заступник директора.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Посадовi особи

Посадовi особи еметента акцiями не володiють.

Усього

0

0

0

0

0

0


VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Агродiм лiдер"

38778762

03150 Україна м. Київ Голосiївський м. Київ Велика Василькiвська, 72

170763580

99.207322

170763580

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Вiдсутнi такi.

Усього

170763580

99.207322

170763580

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

17-18.04.2018

Кворум зборів**

99.207322

Опис

Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах:
1.Обрання лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшень з питань порядку (регламенту) проведення зборiв.
3. Звiт Правлiння за 2017 рiк, та затвердження заходiв за результатами його розгляду
4. Звiт Наглядової Ради товариства за 2017 рiк, та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
5. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi за 2017 рiк. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду
6. Про розподiл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збиткiв).
7. Припинення повноважень членiв Наглядової ради.
8. Визначення кiлькiсного складу Наглядової ради.
9. Обрання членiв Наглядової ради.
10. Затверджування умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради (в т.ч. встановлення розмiру винагороди), обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради, затвердження звiту про винагороду членiв наглядової ради акцiонерного товариства,
11. Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв, затвердження, попереднє схвалення значних правочинiв та надання повноважень по прийняттю рiшень про вчинення Товариством значних правочинiв.
12. Внесення змiн до статутних документiв товариства, зокрема внесення змiн до адреси Товариства та iнше .
13. Погодження та попереднє схвалення правочинiв щодо вiдчуження основних засобiв (нерухомостi) пiдприємства, укладення значних правочинiв та надання повноважень на пiдписання вiдповiдальнiй особi.
14. Затвердження внутрiшнiх документiв товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства.
15. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї згiдно Статуту Товариства.
Пропозицiї до перелiку питань не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного:
1). Обрати Лiчильну комiсiю у складi:
Деревiнська Тетяна Михайлiвна - Голова комiсiї
Хрикiна Галина Андрiївна - член комiсiї
Шкрабацький Вiктор Петрович - член комiсiї
Лоскутов Вiталлiй Геннадiйович - член комiсiї
2). Затвердити наступний порядок проведення зборiв:
- час для виступiв з питання порядку денного – 20 хвилин;
- час для вiдповiдей на запитання до доповiдача – до 5 хвилин;
- час для виступу акцiонерiв з питань порядку денного - до 5 хвилин;
- запитання до доповiдача та пропозицiї акцiонерiв щодо виступу подавати секретарю Зборiв тiльки в письмовiй формi i лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонiмнi записки не розглядаються.
3).Прийняти до вiдома звiт Правлiння за 2017 рiк. За наслiдками розгляду звiту визнати дiяльнiсть Правлiння протягом звiтного перiоду задовiльною.
4). Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. За наслiдками розгляду звiту визнати дiяльнiсть Наглядової ради протягом звiтного перiоду задовiльною.
5).Затвердити висновок аудитора щодо фiнансової звiтностi за 2017 рiк та затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк.
6).1.Виплату дивiдендiв не здiйснювати. Збитки покривати за рахунок реалiзацiї продуктiв рослинництва та органiчних добрив, готувати та подавати документи на отримання компенсацiї.
2.Оголосити перерву в проведеннi Загальних Зборiв до наступного дня -18 (вiсiмнадцятого) квiтня 2018 р. на 10 годин 00 хвилин.
7).Встановити кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства у складi 5 (п’яти ) осiб.
8)Припинити повноваження членiв Наглядової ради, визначених Протоколом № 1/2017 чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Агрокомбiнат «Калита» , якi вiдбулися двадцять восьмого квiтня двi тисячi сiмнадцятого року.
9).Обрати членами Наглядової ради:
- Павлiченко Сергiй Олександрович,( 20.01.1985 р. н., паспорт серiя НК № 902265, виданий Бобровицьким РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 05.04.2001 р., реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (iдентифiкацiйний номер) 3106617393, зареєстрований за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Лесi Українки, 35, гурт.
- Форостенко Таїса Андрiївна (08.03.1972 р.н., паспорт серiї СК № 277728, виданий Броварським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi 25.09.1996 р, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (iдентифiкацiйний номер) 2636517187, зареєстрована: Київська обл., Броварський р-н, смт. Калита, вул. Миру, 35, кв.10);
- Лоскутов Вiталiй Геннадiйович ( 31 сiчня 1989 р.н., паспорт серiї НМ №226016, виданий Бобровицький РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 09.06.2005, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (iдентифiкацiйний номер) 3253803519, зареєстрований за адресою:Київська обл, Броварський р-н, пров. Молодiжний, 5, кв.45;
- Артеменко Ярослав Михайлович ( 04 сiчня 1989 р.н, паспорт серiї МЕ 761492, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 24.05. 2006 р., реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (iдентифiкацiйний номер) 3251114393, зареєстрований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Драгоманова, 31 кв. 49,
- Єлько Андрiй Сергiйович (08.08.1980 р.н., паспорт серiя КР 159015, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Чернiвецькiй областi 12 грудня 1996 року, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (iдентифiкацiйний номер) 2944020436, , зареєстрований за адресою: Чернiвецька область, мiсто Чернiвцi, вулиця Дзержика, будинок 26 А, квартира 4).
10).Затвердити умови договору,що укладатимуться з членами Наглядової ради, де передбачено, зокрема, виконання посадових обов’язкiв на безоплатнiй основi, та уповноважити на пiдписання договорiв з членами Наглядової Ради Товариства Голову Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Агрокомбiнат «Калита».
11).Прийняти рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв, затвердили, попередньо схвалили значнi правочини та надали повноваження Наглядовiй радi Товариства по прийняттю рiшень про вчинення Товариством значних правочинiв.
12).Дванадцяте питання порядку денного не розглядати.
13).Надати погодження та попереднє схвалення правочинiв щодо вiдчуження основних засобiв (нерухомостi) пiдприємства, укладення значних правочинiв та надання повноважень на пiдписання таких правочинiв Головi правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Агрокомбiнат «Калита».
- Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження на прийняття рiшення щодо вiдчуження конкретних об’єктiв нерухомостi у разi необхiдностi та на погодження умов укладення таких правочинiв, а також на укладання значних правочинiв iншого характеру.
- Надати Головi правлiння Товариства повноваження на пiдписання вiд iменi Товариства правочинiв щодо вiдчуження основних засобiв (нерухомостi) пiдприємства, укладення значних правочинiв.
14).Чотирнадцяте питання Порядку денного не розглядати.
15)Розгляд питання про Обрання членiв ревiзiйної комiсiї згiдно Статуту Товариства перенести на наступнi Загальнi збори.


* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.


VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду

У звітному періоді

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату

Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату

Опис


Шосте питання порядку денного Загальних Зборiв:
Про розподiл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збиткiв).
1.Вирiшили: Виплату дивiдендiв не здiйснювати. Збитки покривати за рахунок реалiзацiї продуктiв рослинництва та органiчних добрив, готувати та подавати документи на отримання компенсацiї.
2.Оголосити перерву в проведеннi Загальних Зборiв до наступного дня -18 (вiсiмнадцятого) квiтня 2018 р. на 10 годин 00 хвилин.


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Незалежна аудиторська фiрма

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

14124964

Місцезнаходження

73000 Україна Херсонська - м. Херсон ВУЛИЦЯ БЕЛIНСЬКОГО, будинок 15

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Свiдотство №5672

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон

(0552) 26-17-04, 49-32-07

Факс

(0552) 26-68-26

Вид діяльності

69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту

Опис

Iнша iнформацiя вiдсутня.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Перше реєстрацiйне бюро"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

33575999

Місцезнаходження

50027 Україна Дніпропетровська - м. Кривий рiг Димитрова 61/38

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №520429

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон

(056)4011559

Факс

(056)4011559

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Iнша iнформацiя вiдсутня

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДЖЕРОМ СЕКЬЮРИТИЗ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

24747790

Місцезнаходження

04070 Україна м. Київ - м. Київ Iгорiвська. будинок 7,лiтера "А"

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №493215

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.10.2009

Міжміський код та телефон

немає

Факс

немає

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Iнша iнформацiя вiдсутня.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25.04.2018

552/1/10

ДКЦПФР

UA4000079438

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.250

172128000

43032000.000

100.00

Опис

Акцiї випускались внаслiдок процесу проведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування у - Дематерiалiзацiї у вiдповiдностi до Положення 'Про порядок проведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування",затверджене Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 30.06.2000 р. №98.

 


XI. Опис бізнесу

Злиття,подiл,приєднання,перетворення у 2017 роцi не вiдбувалось.

 

ПАТ "АГРОКОМБIНАТ"КАЛИТА" є єдиним засновником (власником) наступних пiдприємств:
1. Дочiрнє пiдприємство "Вiкторiя-К",Код за ЄРДПОУ №33566036, 07420 Київська область, Броварський район, смт. Калита вул. Червоноармiйська,14
2. Приватне пiдприємство "САГРО-НОРД",Код за ЄРДПОУ №36596971, 07420 Київська область,Броварський район смт.Калита вул. Червоноармiйська,14
Фiлiї та вiддiлення вiдсутнi.
Змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства в 2017 роцi не вiдбувалось.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв -99, середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за сумiсництвом- 2, середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв з неповним робочим днем -2.
Фонд заробiтної плати за 2017 р. - 3837,3 тис. грн.

 

Всеукраїнська асоцiацiя свинарiв України

 

Вiдсутня.

 

Реорганiзацiя ПАТ "АГРОКОМБIНАТ"КАЛИТА" в 2017 роцi не вiдбувалася (в т.ч. не планується)

 

Оцiнка та надання фiнансової iнформацiї в фiнансової ЗВIТНОСТI 2017 року базується на IAS/IFRS в повнiй мiрi згiдно iнтерпретацiям якi закладенi в публiкацiях. що опублiкованi до теперiшнього часу Мiжнародним Комiтетом по Iнтерпретацiям Фiнансової звiтностi (IFRS) та Постiйним Комiтетом по Iнтерпритацiям.
Фiнансовi ЗВIТИ пiдготовленi в українськiй гривнi (UАН.) та всi суми округленi до тисячi UАН (українськiй гривнi).
Фiнансовi звiтностi пiдготовленi iз застосуванням iсторичного признання вартостi
Принципи облiкової полiтики, якi деталiзували нижче, були використанi до поточного фiнансового року; порiвняльнiй кiлькостi показникiв на протязi попереднього року та при пiдготовцi фiнансової iнформацiї згiдно IFRS 1 сiчня 2016 року.
Основнi принципи облiкової полiтики та методи оцiнки, що використовувалися при пiдготовцi цих фiнансових звiтiв прописанi нижче
1. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи визнаються по первiснiй вартостi, з урахуванням витрат якi безпосередньо вiдносяться до придбання таких нематерiальних активiв, та поступово амортизуються на протязi перiоду їх економiчної корисностi.
Критерiї визнання:
- ймовiрнiсть того що майбутнi економiчнi вигоди , що вiдносяться до активу перейдуть на пiдприємство:
- вартiсть актива може буди надiйно вимiряна
Нематерiальнi активи з невизначеним термiном корисного використання не амортизуються
2. Основнi засоби.
Компанiя вибрала методи оцiнки основних засобiв по первiсної вартостi до пiдготовки перших фiнансових звiтiв IAS/IFRS, як дозволено IFRS 1 Пiдприємство використовує лiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв, згiдно IFRS16.
Для кожної одиницi облiку основних засобiв на пiдприємствi визначено термiн її корисного використання виходячи з цього термiна нараховується амортизацiя
Теоретичнi економiчно - технiчнi термiни корисного використання активiв, при застосуваннi лiнiйного методу нарахування амортизацiї наступнi
Кiлькiсть рокiв експлуатацiї
Будiвлi 20
Споруди 15
Електроннно-обчислювальнi машини 2
Офiсне обладнання та меблi 4
Транспортнi засоби 5
Цi показники застосованi з урахуванням фактичного використання зазначених активiв, якi знаходяться в експлуатацiї на протязi року.
Витрати на обслуговування та поточний ремонт основних засобiв, також витрати на поточний ремонт основних засобiв, якi знаходяться в фiнансовому лiзингу, вiднесенi на витрати, в якому вони понесенi Цi витрати вiдображенi з звiтi про прибуток та збитки .
3. Iнвестицiйна нерухомiсть
На виконання рекомендацiй ISO 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" на пiдприємствi також видiляється окремо iнвестицiйна нерухомiсть по первiснiй вартостi.
4. Довгостроковi бiологiчнi активи
Пiдприємство облiковує довгостроковi бiологiчнi активи за первiсною вартiстю. Метод нарахування амортизацiї на довгостроковi активи пiдприємство вибрало лiнiйний.
Термiн корисного використання поголiв'я тварин наступний:
Свиноматка - 3 роки:
Хряк - 3 роки.
Цi показники застосованi з урахуванням фактичного використання основного поголiв'я, якi знаходяться в експлуатацiї.
5. Фiнансовi активи
Фiнансовi активи на пiдприємствi облiковуються по первiсної вартостi.
Всi невиробничi iнструменти класифiкованi як доступнi для продажу фiнансовi активи
Вони класифiкованi як необоротнi засоби, якщо управлiння не буде мати намiр позбавитися вiд них на протязi 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати.
6. Матерiальнi активи
Запаси на пiдприємствi це:
- в основному матерiали якi використовуються в процесi виробництва;
- запаснi частини для допомiжного виробництва;
- сiльськогосподарська продукцiя;
- поточнi бiологiчнi активи.
Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання переробку та iншi витрати, якi понесенi для того . щоб вiдтворити данi запаси
Оцiнка запасiв при вiдпуску у виробництво або iншому вибуттi здiйснюється за методом FIFO (по цiнах перших закупок)
Облiк поточних бiологiчних активiв здiйснюється по первiснiй вартостi (з урахуванням всiх витрат на вiдтворення)
На момент складання фiнансової звiтностi, поточнi бiологiчнi активи переоцiнюються за справедливою вартiстю, коливання вартостi по таких активах вiдображаються або в витратах, або доходах i мають вiдображення в Звiтi про прибуток та збиткiв.
7. Дебiторська заборгованiсть
Первiсне визнання дебiторської заборгованостi в балансi вiдбувається по справедливiй вартостi її погашення. Це означає що у випадку короткострокової заборгованостi вона визнається в повнiй сумi, зазначеної в рахунку.
Справедлива вартiсть довгострокової дебiторської заборгованостi дорiвнює дисконтованiй величiнi всiх майбутнiх перiодiв, пов'язаних з нею грошових потокiв.
Рiзниця мiж первiсно признаною сумою та отриманими грошовими коштами буде визнана в якостi вiдсоткового доходу
Пiдприємство формує резерв сумнiвної заборгованостi, якщо є пiдстави зважати що заборгованiсть не буде повернена. Окремо видiляється сума заборгованостi мiж пов'язаними особами.
8. Готiвковi пошти та грошовi еквiваленти
Готiвковi кошти та грошовi еквiваленти це касова готiвка та короткостроковi банкiвськi сальдо.
9. Поточнi податковi забов'язання
Пiдприємство є платником фiксованого сiльськогосподарського податку, тому податок на прибуток не облiковує та не сплачує.
10. Зобов'язання
На пiдприємствi зобозязання подiляється на довгостроковi та поточнi
До довгострокових зобовязань суму боргу на поточний рiк потрiбно видiляти окремо iз основної суми та облiковувати на окремому рахунку передбаченому бухгалтерським облiком.
Поточна заборгованiсть дiлиться на короткостроковi кредити банкiв, короткостроковi векселi виданi, кредиторську заборгованiсть за товари, роботи та послуги та iншу поточну заборгованiсть.
11. Забезпечення
До забезпечень вiднести резерв на виплату вiдпусток працiвникам.
12. Перерахунок iноземної валюти
Функцiональна валюта пiдприємства - українська гривня. В цiй валютi зробленi та представленi фiнансовi звiти.
Оборудки iноземної валюти зареєстрованi по обмiнному курсу, що дiяв на дату операцiй. Дебiторська заборгованiсть переведена по курсу НБУ на звiтну дату.
В звiтi про доходи та збитки вiдображенi доход або втрати вiд курсових рiзниць в перiодi, в якому вони виникають.
13. Визнання доходу
Вiдображення доходу вiдбувається з урахуванням прямих податкiв при продажу готової продукцiї або виконаних послуг .
Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї признається при передачi права власностi, яка вiдбувається в момент вiдгрузки продукцiї.
Дохiд вiд виконаних послуг
Визнання доходу вiд послуг здiйснювати шляхом вивчення виконаних робiт. Датою виконання робiт є дата пiдписання Акта виконаних робiт.
14. Iнший доход
Iншi доходи - якi не мають вiдношення до основного бiзнесу пiдприємства та: на вимогу IAS 1, вони класифiкуються окремо та розкриваються додатково в примiтках до фiнансових ЗВIТIВ виконаних робiт.
15. Витрати
Всi витрати на пiдприємствi подiляються на наступнi групи:
- Виробничi;
- Загальновиробничi;
- Адмiнiстративнi ;
- Витрати на збут;
- Iншi витрати операцiйної дiяльностi.
Витрати фiксуються в тому перiодi коли вони були понесенi.

 

Основними видами дiяльностi Пiдприємства є вирощення зернових. Основними клiєнтами пiдприємства являються юридичнi та фiзичнi особи з регiонiв України. Пiдприємство свою продукцiю не експортує.

 

Активи, що придбавались в 2017 роцi придбавались по договорам поставки. Значних iнвестицiй в активи пiдприємство на даний час не планує.

 

Вiдсутнi

 

Залишкова вартiсть основних засобiв, якi використовуються в господарськiй дiяльностi Пiдприємства станом на 31.12.2017 року складає - 318 558,00 тис. грн. Обмежень у використаннi даних основних засобiв не має. Знаходяться основнi засоби за мiсцем реєстрацiї субєкта господарювання та здiснення його господарської дiяльностi. Капiтальне будiвництво пiдприємство в даному перiодi не планує.

 

Основними iстотними проблемами на сьогоднiшнiй день є здорожчання витратних матерiалiв та низька платоспроможнiсть замовникiв при невеликiй цiнi виробництва в порiвняннi з великою собiвартiстю виробленної продукцiї.

 

У 2017 роцi пiдприємством штрафних санкцiй не сплачувалось

 

Поточна дiяльнiсть пiдприємства фiнансується за рахунок кредитних коштiв та розподiлення прибутку по результатам роботи за 2017 рiк.

 

У Пiдприємства станом на 31.12.2017 року вiдсутня просnрочена дебiторська заборгованiсть.

 

Пiдприємство у 2018 роцi розширення виробництва не планує, реконструкцiї буде проводити по мiрi фiнансових можливостей. Пiдприємство має бажання утримати рентабельний обсяг виробництва та пiдвищити лiквiднiсть у 2018 роцi, щоб бути конкурентоспроможним.

 

Фiнансування дослiджень у 2017 роцi вiдсутнє.

 

Cудовi справи з позовними вимогами подад 10 i бiльше вiдсоткiв активiв учасником яких є ПАТ "АГРОКОМБIНАТ"КАЛИТА" - вiдсутнi.

 

Iншої iнформацiї немає.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

321074

318558

0

0

321074

318558

будівлі та споруди

255007

254183

0

0

255007

254183

машини та обладнання

27237

25765

0

0

27237

25765

транспортні засоби

790

675

0

0

790

675

земельні ділянки

36561

36561

0

0

36561

36561

інші

1481

1374

0

0

1481

1374

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

321074

318558

0

0

321074

318558

Опис

Основнi засоби на Пiдприємствi використовуються за призначенням та у вiдповiдностi до господарської дiялбностi. Обмежень у використаннi майна емiтента у звiтному перiодi не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

373137

308055

Статутний капітал (тис. грн.)

43032

43032

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

43032

43032

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв аудитори проводили на основi Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №485 вiд 17.11.04..
На основi проведеного аналiзу встановлено:
Необоротнi активи 385557 тис.грн.
Оборотнi активи 758694 тис.грн.
Витрати майбутнiх перiодiв – 0 тис.грн.
ВСЬОГО активи 373137 тис.грн.
Довгостроковi зобов’язання 610826 тис.грн.
Поточнi зобов’язання 147868 тис.грн.
ВСЬОГО зобов’язання 758694 тис.грн.
Чистi активи=ВСЬОГО активи-ВСЬОГО зобов’язання = 385557 - 758694 = (373137) тис.грн.
Розрахунок чистих активiв (373137)>43032 тис.грн. Статутного капiталу Пiдприємства.

Висновок

Вартiсть чистих активiв Пiдприємства станом на 31.12.2017 року не вiдповiдає вимогам чинного законодавства.(ст.155 Цивiльно Кодексу України)

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

39

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

31308

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

727347

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

758694

X

X

Опис:

--


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

21.11.2017

22.11.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

21.11.2017

22.11.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

22.11.2017

22.11.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

1

0

3

2015

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): -

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): --

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Не скликались

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

Не скликались в 2017 р. позачерговi Загальнi Збори.

Інше (зазначити)

Не скликались в 2017 р. позачерговi Загальнi Збори.

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Вiдсутнi причини.

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Не скликались в 2017 р. позачерговi Загальнi Збори.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

-

 

-

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

9

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової Ради комiтети вiдсутнi.

Інші (запишіть)

--

 

Вiдсутня.

Вiдсутнi.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

--

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): --

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

--

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Так

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу