Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правлiння       Смiян Олександр Станiславович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Агрокомбiнат "Калита"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
07420, смт. Калита,Броварський р-н, Київської областi, Червоноармiйська,14
4. Код за ЄДРПОУ
00857290
5. Міжміський код та телефон, факс
(04594) 68-500 (04594) 68-500
6. Електронна поштова адреса
a.smiyan@akkalita.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 78 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 24.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.akkalita.com.ua в мережі Інтернет 23.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
19.04.2018 припинено повноваження Член Правлiння Гнiдий Петро Iгорович КС 360242
17.08.2004 Яворiвським РВ УМВС
0.00
Зміст інформації:
19.04.2018 р. Наглядовою радою ПАТ "Агрокомбiнат "Калита" прийнято рiшення про припинення повноважень члена Правлiння у зв’язку iз закiнчення строку повноважень Гнiдогого Петра Iгоровича, паспорт серiї КС 360242, виданий Яворiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 17 .08.2004 р., 08.01.1979 р.н., зареєстрований за адресою: Львiвська обл, м. Новояворiвськ, вул. С. Бандери, 1, кв.9, iдентифiкацiйний номер 2886209477, розмiр пакета акцiй ( у вiдсотках) або частка, якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента ( у вiдсотках)-0,0; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня, перебував на посадi 4 роки 10 мiсяцiв 17 днiв.
19.04.2018 припинено повноваження Член Правлiння Суворов Євгенiй Володимирович СН 934091
08.10.1998 Днiпровське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0.0
Зміст інформації:
19.04.2018 р. Наглядовою радою ПАТ "Агрокомбiнат "Калита" прийнято рiшення про припинення повноважень члена Правлiння у зв’язку iз закiнчення строку повноважень Суворова Євгенiя Володимировичап, паспорт серiї СН 934091, виданий Днiпровське РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 08 .10.1998 р., 29.12.1974 р.н., зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Кiбальчича, 7 а, кв. 86, iдентифiкацiйний номер 2739107790, розмiр пакета акцiй ( у вiдсотках) або частка, якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента ( у вiдсотках)-0,0; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня, перебував на посадi 4 роки 10 мiсяцiв 17 днiв.
19.04.2018 припинено повноваження член Правлiння Шкрабацький Вiктор Петрович CК 907947
15.08.1998 Броварським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi
0.0
Зміст інформації:
19.04.2018 р. Наглядовою радою ПАТ "Агрокомбiнат "Калита" прийнято рiшення про припинення повноважень члена Правлiння у зв’язку iз закiнчення строку повноважень Шкрабацький Вiктор Петрович,20.08.1959 р.н., паспорт: серiя CК № 907947, виданий Броварським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi «15» серпня 1998 р., реєстрацiйний номер облiкової картки платника податку з державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податку (iдентифiкацiйний номер) 2178111370 , зареєстрований за адресою: Київська обл., Броварський р-н., смт. Калита, вул. Ленiна,63,кв.17,)., розмiр пакета акцiй ( у вiдсотках) або частка, якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента ( у вiдсотках)-0,0; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня, перебував на посадi 4 роки 10 мiсяцiв 17 днiв.
19.04.2018 обрано Член Правлiння Шкрабацький Вiктор Петрович CК 907947
15.08.1998 Броварським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi «15» серпня 1998 р.
0.0
Зміст інформації:

19.04.2018 р. Наглядовою радою ПАТ "Агрокомбiнат "Калита" прийнято рiшення про обрання члена Правлiння, у звязку iз закiнченням строку повноважень попереднiх членiв Правлiння, Шкрабацький Вiктор Петрович,20.08.1959 р.н., паспорт: серiя CК № 907947, виданий Броварським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi «15» серпня 1998 р., реєстрацiйний номер облiкової картки платника податку з державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податку (iдентифiкацiйний номер) 2178111370 , зареєстрований за адресою: Київська обл., Броварський р-н., смт. Калита, вул. Ленiна,63,кв.17,)., розмiр пакета акцiй ( у вiдсотках) або частка, якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента ( у вiдсотках)-0,0; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня, обраний безстроково з врахуванням Статуту та Закону України "Про акцiонернi товариства"; посади, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв- головний енергетик, головний iнженер ПАТ "Агрокомбiнат "Калита".
19.04.2018 обрано Член Правлiння Мотузенко Галина Iванiвна ВТ 127602
03.02.2015 Волноваським РВ ГУ ДМС України в Донецькiй областi.
0.0
Зміст інформації:

19.04.2018 р. Наглядовою радою ПАТ "Агрокомбiнат "Калита" прийнято рiшення про обрання члена Правлiння, у звязку iз закiнченням строку повноважень попереднiх членiв Правлiння, Мотузенко Галина Iванiвна (08.06.1971 р.н., паспорт: серiя ВТ № 127602, виданий Волноваським РВ ГУ ДМС України в Донецькiй областi «03» лютого 2015 р., реєстрацiйний номер облiкової картки платника податку з державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податку (iдентифiкацiйний номер) 2609117809 , зареєстрований за адресою: м.Київ, пр. Броварський, 89-А, кiм. 3-4.., розмiр пакета акцiй ( у вiдсотках) або частка, якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента ( у вiдсотках)-0,0; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня, обраний безстроково з врахуванням Статуту та Закону України "Про акцiонернi товариства"; посади, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв- головний бухгалтер.
19.04.2018 обрано член Правлiння Лахно Сергiй Миколайович СМ 599628
15.01.2004 Броварським РВГУ МВС України в Київської обл
0.0
Зміст інформації:
19.04.2018 р. Наглядовою радою ПАТ "Агрокомбiнат "Калита" прийнято рiшення про обрання члена Правлiння, у звязку iз закiнченням строку повноважень попереднiх членiв Правлiння, Лахно Сергiй Миколайович (17.07.1987 р.н, паспорт: серiя СМ 599628, виданий Броварським РВГУ МВС України в Київської обл. 15 сiчня 2004 р., реєстрацiйний номер облiкової картки платника податку з державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податку (iдентифiкацiйний номер) 3197423495 , зареєстрований за адресою: Київська обл., Броварський р-н., смт. Калита, вул. Квiтнева,53)., розмiр пакета акцiй ( у вiдсотках) або частка, якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента ( у вiдсотках)-0,0; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня, обраний безстроково з врахуванням Статуту та Закону України "Про акцiонернi товариства"; посади, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв- начальник АТЦ
19.04.2018 обрано член Правлiння Левенець Дмитро Сергiйович СТ 102781
03.02.2009 Орджонiкiдзевським РВ ХМУ ГУ України в Харкiвськiй обл.
0.0
Зміст інформації:
Левенець Дмитро Сергiйович (11.10.1991 р.н., паспорт: серiя СТ 102781, виданий Орджонiкiдзевським РВ ХМУ ГУ України в Харкiвськiй обл. 03 лютого 2009 р., реєстрацiйний номер облiкової картки платника податку з державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податку (iдентифiкацiйний номер) 3352104590 , зареєстрований за адресою: м. Харкiв, вул. Фрунзе, 26, кв.46.).
19.04.2018 р. Наглядовою радою ПАТ "Агрокомбiнат "Калита" прийнято рiшення про обрання члена Правлiння, у звязку iз закiнченням строку повноважень попереднiх членiв Правлiння, Левенець Дмитро Сергiйович (11.10.1991 р.н., паспорт: серiя СТ 102781, виданий Орджонiкiдзевським РВ ХМУ ГУ України в Харкiвськiй обл. 03 лютого 2009 р., реєстрацiйний номер облiкової картки платника податку з державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податку (iдентифiкацiйний номер) 3352104590 , зареєстрований за адресою: м. Харкiв, вул. Фрунзе, 26, кв.46., розмiр пакета акцiй ( у вiдсотках) або частка, якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента ( у вiдсотках)-0,0; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня, обраний безстроково з врахуванням Статуту та Закону України "Про акцiонернi товариства"; посади, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв- студент, помiчник агронома, агроном, головний агроном.