Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
для опублікування в офіційному друкованому виданні

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОКОМБIНАТ "КАЛИТА", 00857290, адреса: Київська обл., Броварський р-н, 07420, смт.Калита, вул.Червоноармiйська, будинок 14, тел.: (04594) 68643,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2016

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію

www.akkalita.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності

НЕЗАЛЕЖНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПРІОРИТЕТ", ЄДРПОУ 14124964

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)

Чергові Загальні збори акціонерів проводились 24.04.2015 року, наступне проведення – 28.04.2016 року

6. Інформація про дивіденди.

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Сума виплачених дивідендів, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

26.04.2016

26.04.2016

26.04.2016

26.04.2016

Дата виплати дивідендів

-

-

-

-

Опис

Дивiденди у 2015 роцi пiдприємством не нараховувались та не виплачувались.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

369210

468699

Основні засоби (за залишковою вартістю)

323374

69857

Довгострокові фінансові інвестиції

1

8842

Запаси

16920

20912

Сумарна дебіторська заборгованість

2971

28

Грошові кошти та їх еквіваленти

1239

76

Власний капітал

-216275

70294

Статутний капітал

43032

43032

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-295867

27262

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

514243

213014

Поточні зобов'язання і забезпечення

71242

185391

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0

0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

0

0

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

у відсотках від статутного капіталу

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

0

0