Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правлiння       Смiян Олександр Станiславович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 23.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Агрокомбiнат "Калита"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
07420, Київська обл, Броварський р-н,смт Калита, Червоноармiйська,14
4. Код за ЄДРПОУ
00857290
5. Міжміський код та телефон, факс
(04594) 68-500 (04594) 68-500
6. Електронна поштова адреса
a.smiyan@akkalita.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 77 Вiдомостi нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 23.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.akkalita.com.ua в мережі Інтернет 23.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
18.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради (Голова Наглядової ради) Павлiченко Сергiй Олександрович НК 902265
05.04.2001 Бобровицьким РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
0.0
Зміст інформації:
На Чергових (рiчних) загальних зборах акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Агрокомбiнат "Калита" (iдентифiкацiйний код 00857290)(надалi – Товариство, Емiтент) 18.04.2018 р. прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства, обраного на Чергових (рiчних) загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Агрокомбiнат «Калита» , якi вiдбулися двадцять восьмого квiтня двi тисячi сiмнадцятого року (Протокол № 1/2017 чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Агрокомбiнат «Калита» вiд двадцять восьмого квiтня двi тисячi сiмнадцятого року) Павлiченка Сергiя Олександровича,( 20.01.1985 р. н., паспорт серiя НК № 902265, виданий Бобровицьким РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 05.04.2001 р., реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (iдентифiкацiйний номер) 3106617393, зареєстрований за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Лесi Українки, 35, гурт.) перебував на посадi з 28.04.2017 р., розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка, якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) -0,0, не є акцiонером, на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо термiну перебування на данiй посадi. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, на посадi перебував - 11 мiсяцiв 19 днiв.


18.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової Ради Курманаєв Андрiй Ленарович АА 533493
22.07.1997 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
0.0
Зміст інформації:
На Чергових (рiчних) загальних зборах акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Агрокомбiнат "Калита" (iдентифiкацiйний код 00857290)(надалi – Товариство, Емiтент) 18.04.2018 р. прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства, обраного на Чергових (рiчних) загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Агрокомбiнат «Калита» , якi вiдбулися двадцять восьмого квiтня двi тисячi сiмнадцятого року (Протокол № 1/2017 чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Агрокомбiнат «Калита» вiд двадцять восьмого квiтня двi тисячi сiмнадцятого року) Курманаєва Андрiя Ленаровича( народився 14.11.1970 р. в м. Вiнниця; паспорт Серiї АА 533493, виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 22 .07.1997 р; реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (iдентифiкацiйний номер) 2588517478; зареєстрований: м. Вiнниця, вул. Революцiйна, 60); який перебував на посадi з 28.04.2017 р., розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка, якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) -0,0, не є акцiонером, на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо термiну перебування на данiй посадi. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, на посадi перебував - 11 мiсяцiв 19 днiв.
18.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Форостенко Таїса Андрiївна СК 277728
25.09.1996 Броварським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi
0.0
Зміст інформації:

На Чергових (рiчних) загальних зборах акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Агрокомбiнат "Калита" (iдентифiкацiйний код 00857290)(надалi – Товариство, Емiтент) 18.04.2018 р. прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства, обраного на Чергових (рiчних) загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Агрокомбiнат «Калита» , якi вiдбулися двадцять восьмого квiтня двi тисячi сiмнадцятого року (Протокол № 1/2017 чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Агрокомбiнат «Калита» вiд двадцять восьмого квiтня двi тисячi сiмнадцятого року) Форостенко Таїси Андрiївни ( народилась 08.03.1972 р. в м. Немирiв Вiнницької областi, паспорт серiї СК № 277728, виданий Броварським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi 25.09.1996 р, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (iдентифiкацiйний номер) 2636517187, зареєстрована: Київська обл., Броварський р-н, смт. Калита, вул. Миру, 35, кв.10); яка перебувала на посадi з 28.04.2017 р., розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка, якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) -0,0, не є акцiонером, на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо термiну перебування на данiй посадi. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та та посадовi злочини не має, на посадi перебував - 11 мiсяцiв 19 днiв.
18.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Лоскутов Вiталiй Геннадiйович НМ 226016
09.06.2005 Бобровицький РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
0.0
Зміст інформації:
На Чергових (рiчних) загальних зборах акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Агрокомбiнат "Калита" (iдентифiкацiйний код 00857290)(надалi – Товариство, Емiтент) 18.04.2018 р. прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства, обраного на Чергових (рiчних) загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Агрокомбiнат «Калита» , якi вiдбулися двадцять восьмого квiтня двi тисячi сiмнадцятого року (Протокол № 1/2017 чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Агрокомбiнат «Калита» вiд двадцять восьмого квiтня двi тисячi сiмнадцятого року)Лоскутова Вiталiя Геннадiйовича (народився 31 сiчня 1989 року в м. Пятигорськ Ставропiльського краю, паспорт серiї НМ №226016, виданий Бобровицький РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 09.06.2005, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (iдентифiкацiйний номер) 3253803519, зареєстрований:Київська обл, Броварський р-н, пров. Молодiжний, 5, кв.45, який перебував на посадi з 28.04.2017 р., розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка, якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) -0,0, не є акцiонером, на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо термiну перебування на данiй посадi. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, на посадi перебував - 11 мiсяцiв 19 днiв.
18.04.2018 обрано Член Наглядової ради (Голова Наглядової ради) Павлiченко Сергiй Олександрович НК 902265
05.04.1987 Бобровицьким РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
0.0
Зміст інформації:
На Чергових (рiчних) загальних зборах акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Агрокомбiнат "Калита" (iдентифiкацiйний код 00857290)(надалi – Товариство, Емiтент) 18.04.2018 р. та на засiданнi Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Агрокомбiнат «Калита» вiд 18.04.2018 р. прийнято рiшення про обрання Члена Наглядової ради Товариства та Голови Наглядової ради Товариства -Павлiченка Сергiя Олександровича,( 20.01.1985 р. н., паспорт серiя НК № 902265, виданий Бобровицьким РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 05.04.2001 р., реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (iдентифiкацiйний номер) 3106617393, зареєстрований за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Лесi Українки, 35, гурт,) розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка, якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) -0,0, не є акцiонером, на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" з метою пiдвищення ефективностi роботи Наглядової ради Товариства. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Обрано на строк у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Публiчного акцiонерного товариства «Агрокомбiнат «Калита» . Протягом останнiх пяти рокiв обiймав посади: з 30.08.11 р. до 31.03.2014 р. не працював, з 31.03.2014 р. прийнятий в ПАТ "Агрокомбiнат "Калита" - старшим охоронником, з 02.06.2014 р. переведений на посаду заступника начальника служби охорони Товариства, з 27.07.2015 р. -начальник охорони Товариства. Не є акцiонером Т овариства.
18.04.2018 обрано Член Наглядової ради Форостенко Таїса Андрiївна СК 277728
25.09.1996 Броварським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi
0.0
Зміст інформації:
На Чергових (рiчних) загальних зборах акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Агрокомбiнат "Калита" (iдентифiкацiйний код 00857290)(надалi – Товариство, Емiтент) 18.04.2018 р. прийнято рiшення про обрання Члена Наглядової ради Товариства -Форостенко Таїсу Андрiївну ( (08.03.1972 р.н., паспорт серiї СК № 277728, виданий Броварським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi 25.09.1996 р, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (iдентифiкацiйний номер) 2636517187, зареєстрована: Київська обл., Броварський р-н, смт. Калита, вул. Миру, 35, кв.10) розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка, якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) -0,0, не є акцiонером, на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" з метою пiдвищення ефективностi роботи Наглядової ради Товариства. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Обрано на строк у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Публiчного акцiонерного товариства «Агрокомбiнат «Калита» . Протягом останнiх пяти рокiв обiймала посади: 26.05.2008 р. - офiс -менеджер ВАТ "КЕЗКП".01.09.2008 р. переведена на посаду начальника вiддiлу кадрiв.24.01.11 р. посаду змiнено на " старшого iнспектора з кадрiв" до 31.12.2013 р. з 01.01.2014 р. переведена до ПАТ "Агрокомбiнат "Калита" на посаду начальника вiддiлу кадрiв, де й працює на сьогоднiшнiй день.
18.04.2018 обрано Член Наглядової ради Лоскутов Вiталiй Геннадiйович НМ 226016
09.06.2005 Бобровицький РВ УМВС України в Чернiгiвськiй област
0.0
Зміст інформації:
На Чергових (рiчних) загальних зборах акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Агрокомбiнат "Калита" (iдентифiкацiйний код 00857290)(надалi – Товариство, Емiтент) 18.04.2018 р. прийнято рiшення про обрання Члена Наглядової ради Товариства -Лоскутова Вiталiя Геннадiйовича ( 31 сiчня 1989 р.н., паспорт серiї НМ №226016, виданий Бобровицький РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 09.06.2005, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (iдентифiкацiйний номер) 3253803519, зареєстрований за адресою:Київська обл, Броварський р-н, пров. Молодiжний, 5, кв.45), розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка, якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) -0,0, не є акцiонером, на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" з метою пiдвищення ефективностi роботи Наглядової ради Товариства. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Обрано на строк у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Публiчного акцiонерного товариства «Агрокомбiнат «Калита» . Протягом останнiх пяти рокiв обiймав посади:з 28.04.2009 р. - програмiст ВАТ "КЕЗКП";25.01.11 р. посаду змiнено на " адмiнiстратор системний" до 08.09.2014 р. 09.08.2014 р. переведений до ПАТ "Агрокомбiнат "Калита" на посаду "системний адмiнiстратор", де й працює на сьогоднiшнiй день.
18.04.2018 обрано Член Наглядової ради Артеменко Ярослав Михайлович МЕ 761492
24.05.2006 Дарницьким РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
0.00
Зміст інформації:
На Чергових (рiчних) загальних зборах акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Агрокомбiнат "Калита" (iдентифiкацiйний код 00857290)(надалi – Товариство, Емiтент) 18.04.2018 р. прийнято рiшення про обрання Члена Наглядової ради Товариства -Артеменка Ярослава Михайловича ( 04 сiчня 1989 р.н, паспорт серiї МЕ 761492, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 24.05. 2006 р., реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (iдентифiкацiйний номер) 3251114393, зареєстрований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Драгоманова, 31 кв. 49, розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка, якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) -0,0, не є акцiонером, на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" з метою пiдвищення ефективностi роботи Наглядової ради Товариства. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Обрано на строк у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Публiчного акцiонерного товариства «Агрокомбiнат «Калита» . Протягом останнiх пяти рокiв обiймала посади:юрист ПП "Центр-Груп" до 31.12.2013 р., з 01.01.2014 р. юрист ТОВ "РЕГIНА ЦЕНТР" до 30.06.2016 р., з 01.07.2016 р. помiчник адвоката АО "Столиця", з 05.12.2017 р. начальник вiддiлу корпоративного права АО "Столиця"
18.04.2018 обрано Член Наглядової ради Єлько Андрiй Сергiйович КР 159015
12.12.1996 Ленiнським РВ УМВС України в Чернiвецькiй областi
0.0
Зміст інформації:
На Чергових (рiчних) загальних зборах акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Агрокомбiнат "Калита" (iдентифiкацiйний код 00857290)(надалi – Товариство, Емiтент) 18.04.2018 р. прийнято рiшення про обрання Члена Наглядової ради Товариства -Єлько Андрiй Сергiйович (08.08.1980 р.н., паспорт серiя КР 159015, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Чернiвецькiй областi 12 грудня 1996 року, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (iдентифiкацiйний номер) 2944020436, , зареєстрований за адресою: Чернiвецька область, мiсто Чернiвцi, вулиця Дзержика, будинок 26 А, квартира 4), розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка, якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) -0,0, не є акцiонером, на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" з метою пiдвищення ефективностi роботи Наглядової ради Товариства. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Обрано на строк у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Публiчного акцiонерного товариства «Агрокомбiнат «Калита» . Протягом останнiх пяти рокiв обiймав посади:Директор Департамену IТ ПП "Центр-Груп" до 31.12.2013 р., з 01.01.2014 р. Директор Департамену IТ ТОВ "РЕГIНА ЦЕНТР" де працює i сьогоднi.